Tachi_”Kogitsune_maru”_by_Yoshinori,_Isonokami_Shrine